K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
BIP.gov.pl

  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Pile nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

  • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy 
   i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
  • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
  • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów 
   i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
  • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,
  • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy
  • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
  • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia
   o zakończeniu budowy,
  • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
  • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
  • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
  • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
  • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
  • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn 
   i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie, jak na przykład: niewłaściwe wykonywanie umów w budownictwie, naruszenia własności, sprawy między wynajmującymi i najemcami lokali, oraz wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji innych organów.

  Sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

  • hydrotechnicznych,
  • kolejowych,
  • lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
  • dróg: wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad,

  podlegają Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Adam Michalak
  Publikacja dnia: 08.11.2015
  Podpisał: Adam Michalak
  Dokument z dnia: 08.11.2015
  Dokument oglądany razy: 2433
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile