K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
BIP.gov.pl

  Informacja o prywatności

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej: „RODO”:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile (adres: ul. Śródmiejska 20/2,64-920 Piła; tel.67 351-63-89; email:sekretariat@pinb.pila.pl).

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile

  a) drogą elektroniczną pod adresem iod@pinb.pila.pl

  b) pisemnie: adres siedziby Administratora danych

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze ) i odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań  nadzoru budowlanego oraz  w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wyżej wskazanym, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

   a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  7. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych,
  do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji). Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.  

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

   

   

  9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest:

  a) obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania  danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa – jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile

  b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile.

  10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Adam Michalak
  Publikacja dnia: 09.05.2019
  Podpisał: Adam Michalak
  Dokument z dnia: 09.05.2019
  Dokument oglądany razy: 1151
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile